Privacyverklaring

Turck B.V. Privacybeleid 

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale privacywetten van de lidstaten en alle andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is:

 

Turck BV

Ruiterlaan 7
8019 BN Zwolle
Telefoon: + 31 38 422 77 50
E-mail: info@turck.nl
Website: https://www.turck.nl

 

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de functionarissen voor gegevensbescherming van Turck B.V. via de bovenstaande gegevens:

I.   Algemene informatie over gegevensverwerking

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden onder andere verzameld wanneer u ze met ons deelt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier, de gegevens op een visitekaartje dat u aan ons geeft of gegevens die worden opgeslagen in de cloud.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de pagina hebt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bekijkt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat onze website foutloos kan worden geraadpleegd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruiksgedrag te analyseren of om cloudservices aan te bieden.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om zonder extra kosten informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt altijd contact met ons opnemen via het hierboven en in de wettelijke kennisgeving vermelde adres om dit recht uit te oefenen en als u verdere vragen over gegevensbescherming heeft. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.   Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website aan te bieden en onze inhoud en diensten te verstrekken. De persoonsgegevens van onze gebruikers worden slechts regelmatig verwerkt nadat wij toestemming hebben gekregen van de gebruiker. Een uitzondering hierop vormen situaties waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om legitieme redenen niet mogelijk is en wanneer de verwerking van die gegevens wettelijk is toegestaan.

2.   Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is van toepassing als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer we toestemming van de betrokkene krijgen om persoonsgegevens te verzamelen voor verwerking.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract uit te voeren waarbij de contracterende partij de betrokkene is, is artikel 6(1)(b) van de GDPR van toepassing als rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, is artikel 6(1)(c) van de AVG van toepassing als rechtsgrondslag.

Artikel 6(1)(f) van de GDPR is van toepassing als rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens als dat noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij te beschermen, en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan dat gerechtvaardigde belang.

3.   Gegevens verwijderen en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doeleinde voor het opslaan van de gegevens is verwezenlijkt. Daarnaast kunnen gegevens worden opgeslagen als gegevensopslag is toegestaan door Europese of nationale wetgevers in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Gegevens kunnen ook worden geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode is verstreken, tenzij het nodig is om de gegevens verder te bewaren om een contract te kunnen sluiten of een contract te kunnen nakomen.

4.   Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Als u een van onze klanten bent, verwerken wij regelmatig de onderstaande persoonsgegevens van ons natuurlijke contactpunt. Wij verwerken die gegevens uitsluitend voor zakelijke doeleinden:

(1) Naam

(2) Voornaam

(3) Bedrijfsadres

(4) Factuuradres

(5) Afleveradres

(6) Telefoonnummer

(7) Faxnummer

(8) Gsm-nummer (optioneel)

(9) E-mailadres

(10) Zakelijke bankgegevens (alleen in geval van restitutie)

Al die gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen en offertes en bestellingen correct te verwerken. Artikel 6(1)(b) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor deze activiteiten.

De gegevens die worden doorgegeven aan derden hebben alleen betrekking op documenten zoals facturen en, indien relevant, leveringsbonnen die via onze belastingadviseur voor verwerking worden doorgegeven aan de Nederlandse belastingdienst. Deze documenten bevatten over het algemeen geen persoonsgegevens behalve de naam van het bedrijf (in het geval van eenmanszaken). Het is echter mogelijk dat de voor- en achternamen van contactpartners of bedrijfseigenaren in die documenten staan.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Deze stamgegevens worden in onze IT-systemen opgeslagen zolang de zakelijke relatie bestaat en er een gerechtvaardigde wettelijke reden is om de gegevens op te slaan. Klantgegevens worden verwijderd in overeenstemming met de opslagperiode die geldt voor het specifieke gebruik van de gegevens. Als een betrokkene verzoekt om zijn gegevens te wissen of te blokkeren, worden zijn gegevens onmiddellijk geblokkeerd en vervolgens gewist zodra de wettelijke opslagperiode is verstreken. Als er geen reden meer is om de gegevens te bewaren, worden ze gewist.

5.   Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Als u een van onze leveranciers bent, verwerken wij regelmatig de onderstaande persoonsgegevens van ons natuurlijke contactpunt. Wij verwerken die gegevens uitsluitend voor zakelijke doeleinden:

(1) Naam

(2) Voornaam

(3) Bedrijfsadres

(4) Factuuradres

(5) Afleveradres

(6) Telefoonnummer

(7) Faxnummer

(8) Gsm-nummer (optioneel)

(9) E-mailadres

(10) Zakelijke bankgegevens

Al die gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen en offertes en bestellingen correct te verwerken. Artikel 6(1)(b) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor deze activiteiten.

De gegevens die worden doorgegeven aan derden hebben alleen betrekking op documenten zoals facturen en, indien van toepassing, leveringsbonnen die  via onze belastingadviseur voor verwerking worden doorgegeven aan de Duitse belastingdienst. Deze documenten bevatten over het algemeen geen persoonsgegevens behalve de naam van het bedrijf (in het geval van eenmanszaken). Het is echter mogelijk dat de voor- en achternamen van contactpartners of bedrijfseigenaren in die documenten staan.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Deze stamgegevens worden in onze IT-systemen opgeslagen zolang de zakelijke relatie bestaat en er een gerechtvaardigde wettelijke reden is om de gegevens op te slaan. Leveranciersgegevens worden verwijderd in overeenstemming met de opslagperiode die geldt voor het specifieke gebruik van de gegevens. Als een betrokkene verzoekt om zijn gegevens te wissen of te blokkeren, worden zijn gegevens onmiddellijk geblokkeerd en vervolgens gewist zodra de wettelijke opslagperiode is verstreken. Als er geen reden meer is om de gegevens te bewaren, worden ze gewist.

 

II.   Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens als u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het systeem op de computer die toegang heeft tot de website.

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het browsertype, de gebruikte versie, de gebruikte taal

(2) Informatie over het apparaattype en de gebruikte resolutie

(3) Het besturingssysteem van de gebruiker

(4) De internetprovider van de gebruiker

(5) Het IP-adres van de gebruiker

(6) De locatie van de gebruiker

(7) De datum, het tijdstip en de duur van de toegang

(8) De bekeken pagina's tijdens de toegangsperiode

(9) Websites vanaf waar het systeem van de gebruiker onze website heeft bezocht

(10) Websites die door het systeem van de gebruiker zijn bezocht via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden in ons systeem. Die gegevens worden niet opgeslagen samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(f) vormt de rechtsgrondslag voor het tijdelijk opslaan van gegevens en logbestanden.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Het systeem moet het IP-adres van de gebruiker tijdelijk opslaan, zodat de website kan worden aangeboden op de computer van de gebruiker. Daarom moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen tijdens de duur van de sessie.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de goede werking van de website te waarborgen. Daarnaast helpen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen. Daarbij worden de gegevens niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de gegevens ook gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Als gegevens worden verzameld om de website aan te bieden, is dat het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of gepseudonimiseerd, zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt om de klant te identificeren die de website bezoekt.

5.   Recht op bezwaar en op rectificatie

Wij moeten gegevens verzamelen om de website te kunnen aanbieden en moeten die gegevens opslaan in logbestanden om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Om die reden heeft de gebruiker niet het recht om bezwaar te maken.

 

III.   Gebruik van cookies

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een onderscheidende tekenreeks waarmee de browser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser waarmee de website wordt bezocht identificeerbaar blijft, zelfs nadat de gebruiker naar een andere pagina gaat.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

(1)   Taalinstellingen

(2)   Inloggegevens

(3)   Sessie-ID

We gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van de gebruiker te kunnen analyseren.

In dat formaat kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

(1)   Ingevoerde zoektermen

(2)   Frequentie van bekeken pagina's

(3)   Gebruik van websitefuncties

(4)   Ingevoerde producten voor productvergelijkingen

(5)   Navigatie op de website (wisselen van pagina en filteren)

(6)   Schermgrootte

(7)   Type apparaat

(8)   Browser

(9)   Locatie (alleen land)

De gebruikersgegevens die in deze vorm worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door middel van technische voorzorgsmaatregelen. De gegevens kunnen dus niet meer worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wanneer gebruikers onze website bezoeken, worden ze ervan in kennis gesteld dat er cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden en wordt via een infobanner verwezen naar dit privacybeleid. Gebruikers worden er in dat geval ook op gewezen dat ze via de browserinstellingen kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Meer informatie over de analysehulpmiddelen die we gebruiken, is te vinden in de volgende toelichting en via de volgende links:

 

Google Analytics:

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse die door Google Inc. (‘Google’) wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in unieke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de relevante instelling in uw browsersoftware te selecteren; we willen u er echter op wijzen dat in dat geval sommige delen van deze website mogelijk niet meer volledig functioneren. Om te voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) kunt u ook de browserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Hotjar:

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de Hotjar-technologie krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van gebruikers (bv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en die informatie helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), gebruikte voorkeurstaal om onze website te bekijken). Hotjar slaat die informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt niet door Hotjar of door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en is niet gekoppeld aan andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie is hier beschikbaar in het privacybeleid van Hotjar.

Om bezwaar te maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar en tegen het aanmaken van Hotjar tracking cookies op andere websites klikt u op deze opt-out link.

 

Bing Ads Conversion Tracking:

Onze onlineservices maken ook gebruik van conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als onderdeel van deze oplossing slaat Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer op wanneer u onze website bezoekt via een Microsoft Bing-advertentie. Met deze methode kunnen Microsoft Bing en wij detecteren dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde landingspagina (een conversiepagina) is terechtgekomen. Via deze oplossing krijgen we alleen informatie over het totale aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven. Om te voorkomen dat u aan deze traceerprocedure wordt onderworpen en dat daarvoor de benodigde cookie op uw computer wordt opgeslagen kunt u de relevante instelling in uw browsersoftware selecteren. Daardoor wordt over het algemeen het automatisch genereren van cookies uitgeschakeld. Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van cookies door Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: privacy.microsoft.com/nl-us/privacystatement.

 

Google Ads:

We hebben Google Ads geïntegreerd in deze website. Google Ads is een online-advertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekmachineresultaten van Google als binnen het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kan een adverteerder bepaalde zoekwoorden specificeren om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google, op voorwaarde dat de gebruiker via de zoekmachine een zoekresultaat opvraagt dat relevant is voor de zoekwoorden. Binnen het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verdeeld over gerelateerde websites door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de zoekwoorden die al werden gespecificeerd. Wij gebruiken Google Ads om reclame te maken voor onze website door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites die worden beheerd door externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden weer te geven op onze website. Wanneer een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een ‘conversiecookie’ opgeslagen op het IT-systeem van de betreffende gebruiker. Een conversiecookie wordt na dertig dagen ongeldig en is niet bedoeld om de betrokkene te kunnen identificeren. Zolang de conversiecookie nog geldig is, wordt deze gebruikt om bij te houden of de gebruiker bepaalde subpagina's bezoekt, zoals het winkelwagentje van een onlinewinkelsysteem. Met de conversiecookie kunnen Google en wij bijhouden of een betrokkene die onze website heeft bezocht via een advertentie van Google Ads een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. of een aankoop werd afgerond of geannuleerd.

Google gebruikt de gegevens en informatie die met behulp van de conversiecookie worden verzameld om verkeersstatistieken voor onze website samen te stellen. Wij gebruiken die verkeersstatistieken op onze beurt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Google Ads-advertenties onze website heeft bezocht, zodat we kunnen beoordelen in hoeverre de respectieve Google Ads-advertenties succesvol zijn en we onze Google Ads-advertenties voor de toekomst kunnen optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders die Google Ads gebruiken, ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene zijn bezocht. Bij elk bezoek aan onze websites worden dan ook persoonsgegevens verwerkt, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt. Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland is het met Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Om te voorkomen dat onze website genereert, zoals hierboven beschreven, en zo permanent te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. Door uw internetbrowserinstellingen aan te passen, voorkomt u ook dat Google een conversiecookie opslaat op het IT-systeem. Daarnaast kunt u een cookie die al is opgeslagen door Google Ads altijd verwijderen met behulp van de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Daarnaast kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daartoe gaat u in uw internetbrowser naar de link https://adssettings.google.com en configureert u de instellingen zoals vereist.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen die bij Google van toepassing zijn, vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

ClickDimensions:

Wij gebruiken ClickDimensions om aanvragen te beheren die via contactformulieren en e-mails worden ingediend. Voor meer informatie, zie punt V. ‘Contactformulieren, contact via e-mail, productregistratie en productretouren’.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(f) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies.

Artikel 6(1)(a) van de AVG is de rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden wanneer de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. In die gevallen moet de browser ook opnieuw worden geïdentificeerd nadat de gebruiker naar een andere pagina is gegaan.

Wij hebben cookies nodig om:

(1)   taalinstellingen te kunnen overdragen;

(2)   zoektermen te kunnen bewaren;

(3)   productvergelijkingen te kunnen uitvoeren;

(4)   navigatie op de website mogelijk te maken;

(5)   het gebruiksgemak te optimaliseren, via tracking tools;

(6)   de technische functionaliteit van de website te waarborgen.

De gebruikersgegevens die worden verkregen door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit en de inhoud van onze website te verbeteren. Met behulp van analysecookies kunnen we nagaan hoe de website wordt gebruikt en zodoende ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens ook gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG.

4. Opslagduur en recht op bezwaar en op rectificatie

De cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van hieruit doorgegeven aan onze website. Daardoor hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Om de doorgifte van cookies uitschakelen of beperken, wijzigt u de instellingen in uw webbrowser. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dat proces kan ook worden geautomatiseerd. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunt u mogelijk niet langer alle functies van de website gebruiken.


IV.   Sociale media

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Als bedrijf hebben wij bedrijfsprofielen op verschillende socialemediaplatforms. In verband met die profielen worden statistische gegevens verzameld door de platformbeheerders en aan ons beschikbaar gesteld in de vorm van een evaluatie. De gebruiksprofielen van ons bedrijf geven ons ook toegang tot verschillende soorten persoonsgegevens van gebruikers die onze socialemediapagina's bezoeken. Wij slaan die gegevens niet op.
Die gegevens kunnen bestaan uit:

(1)   Gebruikersnaam, achternaam, voornaam

(2)   Functiebenaming

(3)   Werkgever, sector

(4)   Profielfoto

In overeenstemming met art.26 AVG worden wij – als beheerder van het profiel – en de beheerders van de socialemediaplatforms beide beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, aangezien we samen beslissen over het doel van de gegevensverwerking. 
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door de beheerders van die socialemediaplatforms. De reikwijdte van die verwerkingsactiviteiten is afhankelijk van de respectieve algemene voorwaarden van de socialemediaplatforms in kwestie en van hun respectieve bepalingen inzake gegevensbescherming. Als bedrijf hebben we slechts beperkte invloed op deze gegevensverwerkingsactiviteiten.
Als u geen gebruik wilt maken van een socialemediaplatform, kunt u ook contact met ons opnemen via onze website.
Meer informatie over gegevensverwerking door socialemediaplatforms vindt u via de volgende links.

Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter:  https://twitter.com/en/privacy

Instagram:  https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Xing:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op het prevalerende dwingende gerechtvaardigde belang van ons bedrijf in overeenstemming met artikel 6(1)(f) AVG.

3.   Doel

Wij gebruiken socialemediaplatforms om onlinegebruikers te informeren over ons bedrijf en de producten die we aanbieden. Via de platforms krijgen we inzicht in de indruk die u als klant of belanghebbende partij heeft van onze aanwezigheid op de markt, waardoor wij ons bedrijf en onze producten voortdurend kunnen verbeteren.
Bovendien kunt u via deze platforms snel en gemakkelijk vragen stellen en onmiddellijk antwoord krijgen.

 

V.   Nieuwsbrief

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoerscherm naar ons gestuurd. Die gegevens omvatten:

(1)  Titel

(2)   Voornaam

(3)   Achternaam

(4)   E-mailadres

Tijdens de registratie worden ook de volgende gegevens verzameld:

(1)   IP-adres van de gebruikte computer

(2)   Datum en tijdstip van registratie

(3)   Land

(4)   Taal

Als onderdeel van het registratieproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden wanneer gegevens worden verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(a) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens na registratie voor een nieuwsbrief wanneer de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen.

Tijdens het registratieproces worden andere persoonsgegevens verzameld om te voorkomen dat de service of het gebruikte e-mailadres onrechtmatig wordt misbruikt.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we gemachtigd of verplicht zijn om de gegevens te bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting (bv. bestaande leveringsrelaties). In dit verband wordt het e-mailadres van de gebruiker bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, worden samen met het e-mailadres verwijderd.

5. Recht op bezwaar en op rectificatie

De betreffende gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Daartoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen.

Via deze link kan de gebruiker ook zijn/haar toestemming intrekken om de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens op te slagen.

 

VI.   Contactformulieren, contact via e-mail, productregistratie en productretouren

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website vindt u formulieren waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker deze formulieren gebruikt, worden de gegevens die hij of zij in het invoerscherm heeft ingevoerd naar ons gestuurd en vervolgens opgeslagen. Die gegevens zijn bijvoorbeeld:

(1)   Aanhef

(2)   Titel

(3)   Voornaam

(4)   Achternaam

(5)   E-mailadres

(6)   Bedrijf

(7)   Huisnummer en straat

(8)   Aanvullende adresgegevens

(9)   Stad

(10)   Staat

(11)   Postcode

(12)   Land

(13)   Telefoonnummer

(14)   Uw vraag

(15)   Bedrijf

Wanneer het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1)   Datum en tijdstip van registratie

Bij het indienen van het formulier wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Als alternatief kunnen gebruikers contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de samen met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dat geval worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

We gebruiken de tool ClickDimensions om die service te implementeren. Meer informatie over de tools die we gebruiken, vindt u in de volgende toelichting en links:

 

ClickDimensions:

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie om bezoekersactiviteiten op onze websites bij te houden. Wij gebruiken die informatie om de inhoud van onze websites te verbeteren en om bezoekers een beter beeld te geven van onze organisatie en onze website. Die informatie kan gegevens bevatten die u als individu identificeren of die verwijzen naar een identificeerbare persoon, zoals: naam, titel, bedrijfsnaam, functie, expertise, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij kunnen ook andere informatie verzamelen die uw specifieke identiteit niet onthult of die niet direct verwijst naar een identificeerbare persoon, zoals browser- en apparaatinformatie, informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, evenals demografische informatie. Wij zullen die informatie of de informatie die u aan ons verstrekt nooit aan derden verstrekken, behalve voor zover noodzakelijk voor het verlenen van onze service en alleen binnen het kader zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Als u een onlineformulier op onze website invult, worden uw gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem en kan bepaalde informatie over uw surfactiviteiten vóór uw bezoek aan onze website aan ons ter beschikking worden gesteld om uw interesses te bepalen. Wij kunnen die informatie gebruiken om contact met u op te nemen en onze website te verbeteren. Als u echter gebruik maakt van de privacymodus zoals hieronder beschreven, kunt u ons uw gegevens verstrekken zonder ons uw eerdere surfactiviteiten mee te delen. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen, vul dan geen van de onlineformulieren op deze website in.

Als u uw e-mailadres verstrekt en toestemming geeft om marketing-e-mails te ontvangen, wordt informatie verzameld over wanneer/of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen is geklikt. Die informatie wordt gebruikt om de betrokkenheid bij en het succes van een e-mailcampagne te analyseren.

Als u in een van die e-mails op een link klikt, kunt u persoonlijk worden geïdentificeerd op onze website en wordt bepaalde informatie over uw eerdere browsegeschiedenis op onze website beschikbaar gesteld aan onze medewerkers, zodat we beter met u kunnen communiceren en onze website kunnen verbeteren. Als u niet getraceerd wilt worden, kunt u zich afmelden voor onze e-mails of de privacymodus gebruiken.

ClickDimensions gebruikt nooit technologie waarmee bezoekers worden geïdentificeerd en informatie die u aan ons verstrekt, wordt uitgewisseld met andere websites of andersom. ClickDimensions slaat geen informatie op in lokale gedeelde objecten op uw computer (we gebruiken dus nooit ‘flash-cookies’).

Als u niet wilt dat deze website een cookie in uw browser plaatst en uw activiteiten volgt, kunt u de website verlaten of de website bekijken in de privacymodus van uw webbrowser. Om te ontdekken hoe u de privacybrowser precies gebruikt, volgt u een van de volgende links (afhankelijk van uw browser).

InPrivate-modus in Microsoft Edge

Incognitomodus in Google Chrome

Private browsing-modus in Mozilla Firefox

Private browsing-modus in Apple Safari

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

 

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(a) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven.

Artikel 6(1)(f) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven bij het verzenden van een e-mail. Artikel 6(1)(b) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking als met een contact per e-mail beoogd wordt een contract te sluiten.

3.   Doel van de gegevensverwerking

We verwerken de persoonsgegevens van het invoerscherm uitsluitend om uw vraag te verwerken. Er moet ook sprake zijn van een gerechtvaardigd belang om gegevens uit een contact via e-mail te mogen verwerken.

De overige persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer een e-mail wordt verzonden, worden gebruikt om te voorkomen dat formulieren onrechtmatig worden gebruikt en om onze informatiesystemen te beveiligen.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit de invoerschermen van de formulieren en de gegevens die via e-mail worden verzonden, gebeurt dit wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de desbetreffende kwestie volledig is opgelost.

5.   Recht op bezwaar en op rectificatie

De gebruiker kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik intrekken. Als de gebruiker contact met ons opneemt via e-mail, kan hij/zij op elk ogenblik bezwaar maken tegen het opslaan van zijn/haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die tijdens het gesprek zijn opgeslagen, worden dan verwijderd.

 

VII.   Contact via visitekaartjes

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Als ons een visitekaartje wordt verstrekt, kunnen wij aan de hand van dat kaartje contact opnemen. De gegevens op het kaartje worden door ons verwerkt. De volgende gegevens worden verwerkt:

(1)  Aanhef

(2)   Titel

(3)   Voornaam

(4)   Achternaam

(5)   E-mailadres

(6)   Bedrijf

(7)   Adres

(8)   Land

(9)   Telefoonnummer

Er wordt contact opgenomen aan de hand van de verstrekte gegevens.

Als het visitekaartje aan ons wordt verstrekt in een ander land dan het thuisland van de klant of belanghebbende partij, worden de gegevens ook doorgegeven aan de betreffende dochteronderneming van Turck en verwerkt in het land waar de klant of belanghebbende partij is gevestigd.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(f) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens wanneer wij van klanten of belanghebbende partijen visitekaartjes ontvangen.

3.   Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van klanten of belanghebbende partijen worden verzameld om contact te kunnen opnemen.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we gemachtigd of verplicht zijn om de gegevens te bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting (bv. bestaande leveringsrelaties).

 

VIII.   Clouddiensten gebruiken

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze klanten hebben de mogelijkheid om een cloudoplossing te gebruiken, waarbij IT-infrastructuren beschikbaar worden gesteld via een computernetwerk. De gegevens worden via de controller en I/O-componenten van Turck rechtstreeks naar de cloud verzonden. Turck gebruikt een protocol om ervoor te zorgen dat de communicatie met de cloud versleuteld is. De gebruiker kan dus productiegegevens opslaan en evalueren in de Turck-cloud. De klant kan kiezen of de gegevens centraal door Turck worden gehost, of via een ‘on site’-variant waarbij de cloudsoftware van Turck op de servers van de klant wordt geïnstalleerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen in en doorgegeven naar de cloud:

(1)   Inloggegevens

(2)   Type apparaat

(3)   IP-adres van de gebruiker

(4)   Locatie van de gebruiker

(5)   Datum, tijdstip en duur van de toegang

(6)  Procesgegevens

Als onderdeel van het registratieproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.
Gegevens worden uitsluitend overgedragen aan de cloudbeheerder wanneer gegevens worden verwerkt met als doel de cloud te gebruiken.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Artikel 6(1)(a) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens via de cloud. Artikel 6(1)(b) van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking als het doel van de cloudapplicatie het sluiten van een contract is.

3.   Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van klanten of belanghebbende partijen worden via de cloud verzameld om voorgeconfigureerde gegevensevaluaties voor industriële doeleinden, gegevensbeveiliging en eenvoudige visualisatie mogelijk te maken.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we gemachtigd of verplicht zijn om de gegevens te bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting (bv. bestaande leveringsrelaties).

5.   Recht op bezwaar en op rectificatie

Het gebruik van de cloud kan door de betreffende gebruiker worden beëindigd zodra de contractperiode is verstreken.
Via deze link kan de gebruiker ook zijn/haar toestemming intrekken om de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens op te slagen.

 

IX.   Software-updates en downloaden van configuratiebestanden

1.   Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

TAS-software en de firmware op hardwareproducten van Turck (met name veldbusapparaten) kunnen over een geïntegreerde webserver beschikken en die gebruiken om websites aan te bieden.
Die websites kunnen functies bevatten voor het downloaden van configuratiebestanden (bv. IO-Link Device Descriptions [IODD]) of actuele versies van updates voor software of firmware.
Voor het downloaden van die bestanden of updates moet het IP-adres om technische redenen worden doorgegeven. De overdracht bevat ook informatie over welke bestanden worden opgevraagd of voor welk apparaattype de bestanden worden gezocht.

2.   Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De toestemming voor de gegevensverwerking om het hieronder beschreven doel te bereiken, werd gegeven vóór de installatie in overeenstemming met artikel 6(1)(a) van de AVG.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Er worden gebruikersgegevens verzameld om de gebruiker de functies te bieden die in 1 worden beschreven. 
Voor dit doel heeft de gebruiker toestemming voor de gegevensverwerking gegeven in overeenstemming met artikel 6(1)(a) van de AVG.

4.   Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we gemachtigd of verplicht zijn om de gegevens te bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting (bv. bestaande leveringsrelaties).

 

X.   Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG. De AVG verleent u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

1.   Recht van inzage van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 

(1)  het doel van de verwerking;

(2)   de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

(3)   de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,

(4)   indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

(5)   dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6)   dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)   wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

(8)   het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

De betrokkene heeft het recht om informatie te vragen over het feit of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte.

2.   Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te vragen de persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet zonder onredelijke vertraging voldoen aan het verzoek tot rectificatie.

3.   Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

(1)   de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)   de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(3)   de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

(4)   de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Een betrokkene die overeenkomstig het bovenstaande een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4.   Recht op wissing

a)  Verplichting om te wissen

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1)     de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(2)     de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3)      de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

(4)      de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;

(5)      de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6)       de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

b)   Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c)   Uitzonderingen

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

(1)      voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2)      voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3)      om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;

(4)      met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het hierboven bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(5)      voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.   Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

6.   Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1)  de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en

(2)   de verwerking langs geautomatiseerde weg geschiedt.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dat recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7.   Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8.   Recht om de instemming met de gegevensbeschermingsverklaring in te trekken

De betrokkene kan op elk ogenblik zijn of haar toestemming intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

9.   Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dat geldt niet als het besluit:

(1)    noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2)    is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

(3)    berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Deze besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.

In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10.   Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven